12.07.2018

Metodyka wdrożeniowa Sure Step

Sure Step to metodyka wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych rekomendowana przez Microsoft.  Metodykę można określić jako zbiór zasad, dobrych praktyk i narzędzi które pozwalają efektywnie realizować wdrożenie systemu ERP.

Polegając na doświadczeniu pozyskanym przez Microsoft podczas wdrożeń realizowanych na całym świecie, możemy zarządzać projektami według najwyższych standardów. Metodyka składa się z sześciu głównych faz i dwóch faz które są określone jako dodatkowe (optymalizacja i upgrade).

Główne fazy:

 • Diagnoza
 • Analiza
 • Projektowanie
 • Programowanie
 • Testowanie i szkolenia
 • Uruchomienie oraz opieka powdrożeniowa

Dodatkowe fazy:

 • Optymalizacja
 • Podnoszenie wersji (upgrade)

Sure Step – etapy

WSTĘP: Diagnoza
Diagnoza to faza przedwdrożeniowa, celem diagnozy jest wybór rozwiązania które odpowiada potrzebom klienta.

ETAP 1: Analiza
Analiza jest fazą która rozpoczyna etap wdrożenia. Ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. W ramach tej fazy dochodzi do spotkania „Kick-Off” podczas którego projekt zostaje szczegółowo omówiony przez zespoły projektowe zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. Rozpoczęcie procesu wdrażania jest poprzedzone warsztatami, które mają na celu prezentacje systemu przyszłym użytkownikom. Efektem spotkania „Kick Off” jest dokument (Karta Projektu), który zawiera harmonogram wdrożenia i informacje o wymaganym  budżecie.

ETAP 2: Projekt
Ten etap służy wykonaniu projektu implementacji systemu zgodnie z potrzebami biznesowymi klienta.

ETAP 3: Budowa
Głównym celem jest przeprowadzenie procesu budowy i testów komponentów systemu. Podczas tego etapu rozwijane są funkcjonalności ustalone w fazie analizy oraz dochodzi do integracji i budowy interfejsów. W końcowej części prac następuje proces migracji danych testowych wraz z testami akceptacyjnymi wykonywanymi razem z kluczowymi użytkownikami.

ETAP 4: Uruchomienie
W fazie uruchomienia zostają przeprowadzone końcowe testy działania systemu, po czym dochodzi do zatwierdzenia Go-Live Checklist. Etap ten zawiera ostateczną migracje danych (w przypadku modułu produkcyjnego).  W rezultacie faza jest zakończona przeniesieniem realizowanych czynności do nowego systemu Microsoft Dynamics.

ETAP 5: Działanie
Po przeprowadzeniu kilkumiesięcznego procesu wdrożeniowego następuje faza wsparcia po uruchomieniu systemu. Dostawca przekazuje instrukcje, wiedzę i usługę wsparcia. Na koniec zostaje wykonany audyt jakości wdrożenia.

Wybrane zalety metodyki Sure Step

 • Wdrożenie podzielone jest na etapy pozwalające klientom na bieżąco śledzić zachodzące zmiany. Podczas procesu wdrożeniowego klient zyskuje pewność że wdrożenie przebiega zgodnie z założeniami.
 • Dostawca jest zobligowany do dokładnego rozpoznania potrzeb klienta (poznanie charakterystyki danej organizacji lub całej branży).
 • Obowiązki po stronie klienta i dostawcy są jasno określone.
 • Proces wdrożeniowy opiera się o rzetelnie przeprowadzoną dokumentacje.
 • Dzięki jasno określonym etapom, obowiązkom i rzetelnej dokumentacji komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu jest uproszczona.