Dane identyfikacyjne administratora

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest EIP Dynamics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, nr tel. +48 800 931 976, e-mail: dynamics@eip.pl („Administrator” lub my”, „nas” „nasze”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na adres, numer telefonu i e-mail podane powyżej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Newsletter

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszych produktów i usług) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane przekażemy dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów.

Do rozsyłania newslettera korzystamy z narzędzia MailChimp, którego operatorem jest Intuit, Inc. MailChimp to usługa, która pozwala nam między innymi na organizację wysyłki newslettera oraz jej późniejszą analizę. Zgodnie z polityką prywatności MailChimp, dostępną pod adresem https://www.intuit.com/privacy/statement/, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Dostawca usługi MailChimp może przekazywać Pani/Pana dane osobowe poza EOG na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO). W zakresie w jakim dostawca nie przekazuje danych osobowych na podstawie art. 45 RODO, może to robić na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania Pani/Pana danych przez dostawcę poza EOG, w tym informację o zabezpieczeniach, można znaleźć pod adresem: https://www.intuit.com/privacy/statement/.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

2. Formularz kontaktowy

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe, które przekazujesz nam w formularzach kontaktowych na stronie internetowej https://dynamicseip.com/kontakt/ oraz podstronach witryny, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale bez podania tych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na zapytania kierowane przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu obsługi osób zainteresowanych naszymi produktami lub usługami.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane do administratora pytanie.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane mogą być udostępniane i przekazywane organom, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

3. Kontrahenci (oferenci, dostawcy, wykonawcy)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem;
 • wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, ale jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Administratorem.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez cały czas trwania umowy, aż do upływu przedawnienia roszczeń z niej wynikających przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, w tym następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. ZUS, urząd skarbowy, policja, sądy);
 • podmiotom realizującym określone usługi na rzecz Administratora, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich wykonania (np. dostawcom usług informatycznych, prawnych, audytowych, księgowych).

W związku z tym, że korzystamy z narzędzi pakietu Office365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Microsoft poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Microsoft może przekazywać Twoje dane osobowe na standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania Twoich danych poza EOG, w tym informację o zabezpieczeniach oraz miejscu przekazywania danych, znajdziesz pod adresem:

https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr?source=recommendations.

Korzystamy również z systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM), dostarczanego przez Pipedrive OU. Pipedrive może przekazywać Twoje dane osobowe na standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania Twoich danych poza EOG, w tym informację o zabezpieczeniach oraz miejscu przekazywania danych, znajdziesz pod adresem: https://www.pipedrive.com/en/privacy#international-data-transfers.

4. Kandydaci do pracy – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz oceny Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych
 • procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę;
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu pracy to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje osobowe mogą być udostępniane:

 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym nas w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

W związku z tym, że korzystamy z narzędzi pakietu Office365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Microsoft poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Microsoft może przekazywać Twoje dane osobowe na standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania Twoich danych poza EOG, w tym informację o zabezpieczeniach oraz miejscu przekazywania danych, znajdziesz pod adresem:

https://learn.microsoft.com/en -us/compliance/regulatory/gdpr?source=recommendations.

5. Fanpage Facebook i LinkedIn

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook lub LinkedIn, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i LinkedIn i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, przeprowadzania akcji informacyjnych dotyczących działalności Administratora;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • analizy funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage Facebook i LinkedIn.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Okres przechowywania danych związany jest z celami i podstawami ich przetwarzania:
– dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody;
– dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w których przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez operatorów platform Facebook i LinkedIn poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania Twoich danych przez dostawcę poza EOG, w tym informację o zabezpieczeniach oraz miejscu przekazywania danych, znajdziesz pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/ oraz https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en-us&intendedLocale=en.

Prawa przysługujące podmiotom danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1) żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

2) usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

3) prawo do przenoszenia danych
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynamics@eip.pl.

Narzędzia analityczne i cookies

Google Analytics
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje dotyczące Twoich odwiedzin strony takie, jak podstrony, które zostały przez Ciebie wyświetlone, spędzony na stronie czas, a także przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy m.in. dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie w/w Twoich danych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz skorzystać z wyjaśnień przygotowanych przez Google klikając w poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Ads
Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych w sieci Google. W tym celu wykorzystywane są pliki firmy Google LLC dotyczące usługi AdWords. W trakcie korzystania z naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą ID oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie w/w Twoich danych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, możesz skorzystać z wyjaśnień przygotowanych przez Google klikając w poniższy link: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager
Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu implementacji kodów śledzących i kodów konwersji. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie w/w Twoich danych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, możesz skorzystać z wyjaśnień przygotowanych przez Google klikając w poniższy link: https://policies.google.com/privacy

Google Search Console
Korzystamy z narzędzia Google Search Console w celach statystycznych, ponieważ pomaga nam w takich działaniach, jak pozycjonowanie strony w wyszukiwarce, monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony, a także monitorowanie ogólnego działania strony.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie w/w Twoich danych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google Search Console, możesz skorzystać z wyjaśnień przygotowanych przez Google klikając w poniższy link: https://policies.google.com/privacy

Calendly
Narzędzie Calendly służy do umawiania rozmów i spotkań. Chcąc umówić spotkanie, użytkownik wybiera termin w kalendarzu danej osoby, a następnie pozostawia dane kontaktowe, e-mail, numer telefonu, celem odbycia umówionego spotkania lub rozmowy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Calendly znajdziesz pod adresem: https://calendly.com/privacy

Callpage
Narzędzie Callpage wykorzystujemy w celu umawiania rozmów telefonicznych.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kliknij
w poniższy link:
https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci

SmartSupp
W celu skontaktowania się z Tobą używamy również narzędzia SmartSupp. Jest to czat na naszej stronie internetowej.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, kliknij
w poniższy link: https://help.smartsupp.com/pl_PL/prywatnosc-i-bezpieczenstwo/privacy-policy.

Korzystanie z dostępnych narzędzi na naszej stronie internetowej Calendly, Callpage, SmartSupp jest dobrowolne.

Polityka Cookies

Nasz polityka cookies dostępna jest na stronie dynamicseip.pl/polityka-cookies.

Zobacz Business
Central na żywo