22.06.2016

Nowości dla środowiska developerskiego w NAV 2016

Nowy edytor C/AL
Edytor kodu C/AL został przeprojektowany w taki sposób, aby stał się jeszcze bardziej wygodny poprzez rozszerzenie możliwości.
Zastosowano w nim IntelliSense, który dodaje: podpowiadanie parametrów, kolorowanie składni podczas wprowadzania kodu.

Przestrzeń nazw w obiektach XMLport
Dodano obsługę zdefiniowania wielu przestrzeni nazw wykorzystywanych przy imporcie lub eksporcie danych w formacie XML. Aby wykorzystać tę funkcję nie trzeba już korzystać z dodatkowych bibliotek. Wystarczy tylko ustawić odpowiednie parametry podczas budowania struktury pliku XML, co w znacznym stopniu przyspiesza pracę.
Dla właściwości obiektu typu XMLport należy utworzyć nowe przestrzenie nazw (namespaces):

Dla elementów w kolumnie Prefix można przypisać wcześniej zdefiniowaną przestrzeń nazw:

Wywołując eksport powstanie plik XML:

Obsługa wyjątków
Microsoft Dynamics NAV 2016 dodaje obsługę obsługi wyjątków poprzez zastosowanie funkcji TryFunction. Wykorzystanie tej opcji umożliwia informowania użytkownika o procesie wykonywanego kodu poprzez własne komunikaty. Komunikaty takie są dużo bardziej czytelne i zrozumiałe od tych standardowych zwracanych przez system.
Podczas tworzenia nowej funkcji należy włączyć TryFunction:

Przykładowe wykorzystanie tego typu funkcji:

Uruchamiając ten kod zostanie wyświetlona wiadomość o tym, że w funkcji wystąpił błąd.

Usprawnione tworzenie uprawnień
Tworzenie uprawnień zostało wzbogacone o funkcjonalność Code Coverage. Umożliwia to tworzenie uprawnień w locie poprzez wykonywanie kroków, które są rejestrowane. Na podstawie tej analizy odpowiednie uprawnienia mogą zostać automatycznie utworzone.
Aby włączyć rejestrowanie kroków należy w widoku utworzyć nowy, bądź edytować istniejący zestaw uprawnień (Permission Sets). Widok uprawnień zawiera funkcję Uruchom. Po jej włączeniu można przeprowadzić operację.

Po przeprowadzeniu danej operacji i zatrzymaniu rejestrowania zostanie wyświetlona lista obiektów. Dla obiektów również zostały dodane uprawnienia, jakie zostały wykorzystane podczas operacji.